Simulation software performance reliability special provision of communication

Authors

  • Serhii Hnatiuk State institution «Institute of special communication and information security of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv,
  • Oleksandr Korneiko State institution «Institute of special communication and information security of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv,

DOI:

https://doi.org/10.20535/2411-1031.2015.3.2.60893

Abstract

A mathematical model of reliability of software that allows you to quantify and predict the values of reliability, which differs from the known increase in the accuracy of the results. The essence of the model is to obtain a quantitative assessment of the reliability of computer systems under given constraints and assumptions on the basis of new functional relationships that reflect the change of values the indicators from time.

Keywords: computer system, software, a model of reliability, recovery time.

Author Biographies

Serhii Hnatiuk, State institution «Institute of special communication and information security of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv,

postgraduate student

Oleksandr Korneiko, State institution «Institute of special communication and information security of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv,

candidate of technical sciences, professor,
professor of cybersecurity and application
of information systems and technologies
academic department

References

Hnatiuk, S. Ye., Liventsev, S. P., Pavlov, V. P., Sakovych, L. M. (2013), Pryntsypy pobudovy ta perspektyvy rozvytku prohramno-kerovanykh radiostantsii [Principles of creating and perspectives of software-controlled radios development], Zviazok, No. 1, pp. 11-15.

Kirianchikov, V. A., Opaleva, E. A. (2002), Kachestvo i nadezhnost programmnogo obespecheniia [The quality and reliability of software], LETI Publ., Sankt-Peterburg, 93 p.

State Committee for Standardization (1992), GOST 28806-90. Kachestvo programmnykh sredstv. Terminy i opredeleniia [Software quality. Terms and definition], Moskow, 8 p.

State Committee for Standardization (1990), GOST 28195-89. Otcenka kachestva programmnykh sredstv. Obshchie polozhennia [Assessment of the quality of software. General provisions], Moskow, 32 p.

State Committee for Standardization (1996), DSTU 3004-95. Nadiinist tekhniky. Metody otsinky pokaznykiv nadiinosti za eksperymentalnymy danymy [Reliability engineering. Methods for assessing the reliability indicators from experimental data], Kyiv, 123 p.

Didkovska, M.V. (2004), Analiz modelei otsiniuvannia nadiinosti prohramnoho zabezpechennia [The analysis of models evaluation software reliability], Visnyk NTUU «KPI». Informatyka, upravlinnia ta obchysliuvalna tekhnika, No. 41, pp. 103-120.

Sakovych, L. N. (2010), Podkhody k otcenke nadezhnosti programmno upravliaemykh sredstv sviati [Approaches to assessing the reliability of software-controlled communications], Zviazok, No. 4, pp. 36-39.

Maevskii, D. A., IAremchuk, S.A. (2010), Analiz modelei nadezhnosti programmnogo obespecheniia garantosposobnykh informatcionnykh sistem [Analysis of models of software reliability of dependable information systems], Elektromashynobuduvannia ta elektroobladnannia, No. 76, pp. 68-79.

Sakovych, L. M., Nebesna, Ya. E., Hnatiuk, S. Ye. (2013), Modeliuvannia nadiinosti prohramnykh zasobiv tekhniky zviazku [Software reliability simulation of communications technology], Zviazok, No. 1, pp. 15-19.

Polonnikov, R. I., Nikandrov, A. V. (1992), Metody otcenki pokazatelei nadezhnosti programmnogo obespecheniia [Methods for estimating software reliability], Politekhnika, Publ., Sankt-Peterburg, 78 p.

Lokaziuk, V. M., Savchenko, Yu. H. (2004), Nadiinist, kontrol, diahnostyka i modernizatsiia PK [Reliability, control, diagnosis and upgrading PC], Akademiia Publ., Kyiv, 376 p.

Polovko, A. M., Gurov, S. V. (2006), Osnovy teorii nadezhnosti [Theory of reliability basics], BKHV-Peterburg Publ., Sankt-Peterburg, 704 p.

Sakovych, L. M., Hnatiuk, S. Ye. (2013), Otsiniuvannia nadiinosti prohrammno-kerovanykh zasobiv zviazku [Evaluation of reliability of program-controlled means of communication], Zviazok, No. 2, pp. 25-29.

Bobalo, Yu. Ya., Volochii, B. Yu., Lozynskyi, O. Yu., Mandzii, B. A., Ozirkovskyi, L. D., Fedasiuk, D. V., Yakovyna, V. S., Shcherbakovskykh, S. V. (2013), Matematychni modeli ta metody analizu nadiinosti radioelektronnykh, elektro-tekhnichnykh ta prohramnykh system [Mathematical models and methods of reliability analysis of electronic, electro-technical and software systems], Lvivska politekhnika Publ., Lviv, 300 p.

Venttcel, E. S. (2002), Teoriia veroiatnostei [Probability theory], Vysshaia shkola Publ., Moskow, 575 p.

Published

2015-12-31

How to Cite

Hnatiuk, S., & Korneiko, O. (2015). Simulation software performance reliability special provision of communication. Information Technology and Security, 3(2), 125–132. https://doi.org/10.20535/2411-1031.2015.3.2.60893

Issue

Section

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING