Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks

Atanas Nachev, Stanimir Zhelezov

Abstract


The specific features of the information protection systems in the computer systems and networks require the development of non-trivial methods for their analysis and assessment. Attempts for solutions in this area are given in this paper.


Full Text:

PDF

References


Стоянов А. Анализ и обработка на експертна информация от проведено изслед-ване за диагностика на дизелова горивна уредба / А. Стоянов, Г. Кръстев // Научни трудо-ве на Русенски университет. – 2008. – Том 47, Серия 4. – С. 71–74.

Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений / Л.Г. Евланов. – М.: Эконо-мика, 1994. – 176 с.

Макаров И. Теория выбора и принятия решений / Макаров И., М. Виноградская, Н. Рубчинский, В. Соколов. – М.: Наука, 2002. – 330 с.

Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Методология созда-ния систем защиты / В.В. Домарев. – М., СПб., Киев: Dia Soft, 2002. – 688 с.

Станев Ст. Компютърна и мрежова сигурност /С. Станев, С. Железов. – Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2005. – 324 с.
ISSN 2411-1031 (Print), ISSN 2518-1033 (Online)