Bezshtanko, V. and Zinchenko, Y. (2020) “Interpretation model of assessments boundary information security risks”, Information Technology and Security, 8(2), pp. 224–231. doi: 10.20535/2411-1031.2020.8.2.222610.