(1)
Bezshtanko, V.; Zinchenko, Y. Interpretation Model of Assessments Boundary Information Security Risks. ITS 2020, 8, 224-231.