[1]
Bezshtanko, V. and Zinchenko, Y. 2020. Interpretation model of assessments boundary information security risks. Information Technology and Security. 8, 2 (Dec. 2020), 224–231. DOI:https://doi.org/10.20535/2411-1031.2020.8.2.222610.